Dokumentacja

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 29.03.2019 r.

Ruszyła rekrutacja do projektu!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami otrzymał akceptację Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Mój własny biznes" zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną (pliki do pobrania poniżej).

Wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminach naboru podanych poniżej do Biura projektu w Świdnicy (58-100), przy ulicy Długiej 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Terminy naboru dokumentacji do projektu:
 • I nabór - 16.04.2018 r.
 • II nabór, planowany do rozpoczęcia jedynie w sytuacji, gdy w ramach I naboru nie zostanie zrekrutowana grupa 70 osób - 14.05.2018 r.
 • III nabór - 21.02.2019r.

 • W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: biznes@sirr.pl.
  Nazwa dokumentu .DOCX .XLSX .PDF
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Zał. nr 1: Formularz rekrutacyjny – wersja zaakceptowana w dn. 09.01.2019r
  Zał. nr 2: Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
  Zał. nr 3: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
  Zał. nr 4: Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych przed założeniem działalności gospodarczej
  Zał. nr 5: Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
  Zał. nr 6: Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Mój biznes - mój sukces"
  Zał. nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Zał. nr 8: Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
  Zał. nr 9: Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Zał. nr 10: Deklaracja poufności
  Zał. nr 11: Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
  Zał. nr 12: Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego / wsparcia pomostowego
  Zał. nr 13: Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej założonej w ramach Działania 8.3 w projekcie pn. "Mój biznes - mój sukces"
  Zał. nr 14: Oświadczenie o pomocy de minimis
  Zał. nr 15: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  Zał. nr 16: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Mój biznes - mój sukces"
  Zał. nr 17: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
  Zał. nr 18: Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
  Zał. nr 19: Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
  Zał. nr 20: Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Zał. nr 21: Zestawienie towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Zał. nr 22: Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
  Zał. nr 23: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu