O projekcie

Logotypy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Dolny Śląsk, Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekt „Mój własny biznes”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. w partnerstwie z Fundacją wielkich jutra. Projekt realizowany jest w terminie od 2017-12-01 do 2019-11-30. Wysokość wkładu UE wynosi 3 134 021,40 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie przez okres 24 miesięcy zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn) po 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Dolnego Śląska.

Cel będzie osiągnięty poprzez kompleksowe usługi identyfikacji potrzeb, doradztwa zawodowego, szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Przedsięwzięcia projektu trafią do w/w grupy docelowej, zapewniając pierwszeństwo podczas rekrutacji kobietom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa

Osoby, które mogą wziąć udział w projekcie muszą spełniać kilka warunków. Są to osoby zamieszkujące obszar Dolnego Śląska, pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • os. powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnością
 • długotrwale bezrobotni
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • Diagnoza umiejętności i kompetencji w zestawieniu z pomysłem biznesowym uczestnika – wsparcie indywidualne

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika ukierunkowana na utworzenie ścieżki udziału w projekcie – wsparcie indywidualne

 • Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej – wsparcie grupowe w wymiarze 64 godzin

 • Doradztwo biznesowe w zakresie przygotowywania biznesplanu

 • Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 • Zapewnienie wsparcia pomostowego, w tym wsparcia finansowego oraz obowiązkowego wsparcia doradczo – szkoleniowego dot. aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wielkość czcionki
Tryb większego kontrastu