Informacja na temat form zabezpieczenia

Informacja na temat form zabezpieczenia

Szanowni Państwo,

 

Formami zabezpieczenia, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mogą być:

 

  1. poręczenie,
  2. weksel własny (załącznik 15),
  3. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  4. gwarancja bankowa,
  5. zastaw na prawach lub rzeczach – nie bierzemy tego u nas w projekcie pod uwagę,
  6. blokada rachunku bankowego
  7. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

W ramach projektu zabezpieczeniami są:

 

  1. Weksel własny (załącznik 15), podpisany w obecności notariusza, koszt ponosi uczestnik projektu.
  2. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika, koszt ponosi uczestnik projektu (Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt 4 – 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej określana jako „kpc”), tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Forma aktu notarialnego dla oświadczenia dłużnika zastrzeżona została pod rygorem nieważności.)
  3. Poręczenie przez osobę posiadającą comiesięczne wynagrodzenie w wysokości nie mniej niż 2 500,00 netto, gdzie poręczyciel to co najmniej:

a. Rencista lub emeryt – jako potwierdzenie, dowód przyznania renty, emerytury, informacja o wysokości w/w świadczeń i odcinki potwierdzające wypłatę w/w świadczeń lub wydruki z konta;

b. osoba prowadząca działalność gospodarczą nie krócej niż 3 miesiące, dowód – wyciąg z dokumentacji księgowej za ostatnie 3 miesiące i ostatni rok obrotowy i tu warunek – średniomiesięczny dochód 2 500,00 netto,

c. osoba na umowę o pracę na czas określony co najmniej na czas trwałości miejsca pracy w ramach projektu lub na czas nieokreślony.

Poręczyciel składa podpis na umowie poręczenia notarialnie.